WEBSITE en (WEB) APP Algemene Voorwaarden

DAILY MOVES

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot – of het gebruik van enig deel van de site, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij gebrek van u akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken oftewel geen gebruik maken van onze diensten.

Eventuele nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de Producten worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van dit document te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

 1. Algemeen

1.1 De website, die zich bevindt op https://dailymoves.nl en waarin onze webapplicatie (Website) http://dailymoves.speakap.com is opgenomen, zowel de bijbehorende applicatie die bekend staat als DAILY MOVES, (App), zijn eigendom van en worden beheerd door MOOVS B.V., gevestigd te B. Amsterdam, B1- 2.k.5, Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH, Amsterdam, Nederland.

1.2 Door het downloaden, installeren, weergeven of gebruiken van de Website en/of App gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden ( Algemene Voorwaarden).

1.3 In deze Algemene Voorwaarden geldt elke verwijzing naar “wij” of “ons” een verwijzing naar DAILY MOVES en MOOVS B.V.

 

 1. Registratie en gebruik

2.1 U mag de Website en/of de Applicatie gebruiken om informatie en materiaal te bekijken en deel te nemen aan mindfulness-trainingen, coachingsessies, cursussen en programma’s, voor digitaal leren, enz. (Producten).

2.2 Het abonnement op het gebruik van de Producten, is afhankelijk van uw registratie als gebruiker (Lid) en het aanmaken van een account (Account).

2.3 Om een Account aan te maken en de Producten te gebruiken dient u minimaal achttien (18) jaar oud te zijn.

2.4 Het gebruik van de Website en de App is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

2.5 Wij bieden u ook een speciaal abonnement aan voor professioneel (zakelijk) gebruik. Contacteer: e.boom@moovs.nl

2.6 U hebt te allen tijde toegang tot de Website en App, tenzij wij de toegang moeten beperken in verband met het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, updates of upgrades. Uw toegang tot de Website en de App kan afhankelijk zijn van factoren waarover wij geen controle hebben en wij kunnen niet garanderen dat de Website en de App te allen tijde beschikbaar zijn, ook aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor factoren waarover wij geen controle over hebben, zoals de kwaliteit van uw internetverbinding, het type computer of mobiel apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of anderen.

2.6 U erkent dat u geen rechten hebt in, of op, de Website of de App of de technologie die wordt gebruikt om de Website of de App te ondersteunen, anders dan het recht om de Website en de App te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

2.7 Zodra u lid bent geworden, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere informatie en voor het beperken van de toegang tot uw apparaat om deze informatie te helpen beschermen.

2.8 Bij het creëren van uw account gaat u gaat akkoord met het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie aan DAILY MOVES.

 

 1. DAILY MOVES Abonnementen

3.1 De producten worden te goeder trouw geleverd en zijn bedoeld om vaardigheden te stimuleren die het welzijn en het geestelijk welzijn en de gezondheid bevorderen en om mensen te om kennis te maken met de voordelen van mindfulness en meditatie.

3.2 Betaalde Abonnementen moeten online worden betaald via de Website/App, door directe betaling aan DAILY MOVES, na ontvangst van een factuur of een beveiligde betaalsite. De geadverteerde prijzen voor Lidmaatschappen zijn actueel op het moment dat ze worden getoond, maar kunnen door ons op elk moment worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in de prijzen van het lidmaatschap zullen van kracht zijn vanaf de gepubliceerde datum en gelden voor alle nieuwe lidmaatschappen of verlengingen van abonnementen. Alle prijzen worden geadverteerd in EURO’s.

3.3 (a) Wij bieden 3 verschillende DAILY MOVES lidmaatschappen aan om toegang te krijgen tot onze producten:

(i) Free Trial to Basic: een gratis programma, dat onbeperkt toegang biedt tot onze Producten voor een periode van veertien (14) dagen. Nadat deze proefperiode is verstreken zonder enige kennisgeving van beëindiging van uw kant, wordt uw abonnement automatisch verlengd als een betaald BASIC Maandelijks Lidmaatschap.

Wij bieden de volgende betaalde abonnementsvormen aan:

(ii) BASIC

GARANDEERT U TOEGANG TOT:

– Het platform en alle Daily Moves oefeningen

– Micro-learnings

– Films met oefeningen

– Inspiratie

– De hele inhoud van de timeline

 

iii) MEDIUM

GARANDEERT U TOEGANG TOT:

– De volledige BASIC-inhoud

– Eenmaal in de maand 1,5 uur (groep) LIVE virtueel coaching 1,5

 

 1. iv) PREMIUM

GARANDEERT U TOEGANG TOT:

– De gehele inhoud van MEDIUM

– Eenmaal per week groep live webinars en live sociale activiteiten

3.4 U kunt lid worden van DAILY MOVES door een abonnement op onze producten te nemen op de Website, binnen de Apps, of bij de App marktplaats partners. Houd er rekening mee dat als u een abonnement koopt via de Apple iTunes Store of onze iPhone-applicatie, de verkoop definitief is en dat er geen terugbetaling mogelijk is. Uw aankoop is onderworpen aan het toepasselijke betalingsbeleid van Apple, dat mogelijk ook niet voorziet in terugbetaling. Als u een abonnement koopt via de Google Play Store, is de verkoop definitief en wordt er geen restitutie verleend. Op uw aankoop is het toepasselijke betalingsbeleid van Google van toepassing, dat mogelijk ook niet voorziet in restitutie. Als u een aankoop doet via een of meer van onze bundel abonnementenpartners, is de aankoop mogelijk verder onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van deze partners en kan de betaling en het beheer van het bundel abonnement door deze partners worden beheerd.

3.5 DAILY MOVES biedt u de mogelijkheid om te kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse/kwartaal en jaarlijkse abonnementsformules. In het kader van onze abonnementen geldt een maand als 30 kalenderdagen en een jaar als 365 kalenderdagen.

(a) DAGELIJKSE MOVES “Maandelijks” abonnement kan in maandelijkse termijnen worden betaald. Voor elke maand dat uw maandabonnement actief is, geeft u DAILY MOVE toestemming de maandelijkse bedragen voor het abonnement af te schrijven. De maandelijkse abonnementskosten worden automatisch gefactureerd op de door u opgegeven betaalmethode, totdat deze wordt geannuleerd. Uw opzegging moet elke maand voor de verlengingsdatum plaatsvinden om te voorkomen dat het abonnementsgeld van de volgende maand in rekening wordt gebracht. Voor een abonnementsperiode van een deel van de maand kan geen restitutie worden gevraagd.

(b) Ons “Kwartaal” abonnement wordt betaald met een vooruitbetaling van 3 maanden (d.w.z. per kwartaal) met automatische kwartaalverlengingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat DAILY MOVES gemachtigd is de betalingsmethode te gebruiken voor (i) de eerste driemaandelijkse abonnementskosten tegen het tarief dat op het moment van aankoop is vastgelegd, en (ii) de niet-gedisconteerde abonnementskosten voor verlenging. U dient uw abonnement op te zeggen voordat het wordt verlengd, om te voorkomen dat het abonnementsgeld voor de verlenging van de door u opgegeven betaalmethode in rekening wordt gebracht. Restituties kunnen niet worden geclaimd voor een gedeeltelijke abonnementsperiode.

(c) Ons “Jaarlijks” abonnement wordt betaald door een eenmalige (jaarlijkse) vooruitbetaling met automatische jaarlijkse verlengingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat DAILY MOVES gerechtigd is de gebruikte betalingsmethode in rekening te brengen voor (i) de initiële jaarlijkse abonnementskosten tegen het tarief dat op het moment van aankoop is vastgelegd, en (ii) de niet-gedisconteerde abonnementskosten voor verlenging. U dient uw abonnement op te zeggen voordat het wordt verlengd om te voorkomen dat het abonnementsgeld voor de verlenging van de door u opgegeven betaalmethode in rekening wordt gebracht. Restituties kunnen niet worden geclaimd voor een gedeeltelijke abonnementsperiode.

3.6 U stemt toe DAILY MOVES onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de gekozen betalingsmethode, zolang de abonnementen nog openstaan. U bent verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde vergoedingen en kosten, inclusief toepasselijke belastingen, en alle door u gekochte abonnementen.

3.7 “Cadeauabonnementen” zijn vooruitbetaalde lidmaatschappen van de producten. Cadeauabonnementen worden betaald als een eenmalige vooruitbetaling. Na aankoop ontvangt de persoon die de betaling uitvoert een orderbevestiging en een ontvangstbewijs. Het cadeau-abonnement wordt op de door de koper opgegeven datum en adres naar de ontvanger gestuurd. Wij factureren automatisch de door u opgegeven betaalmethode voor de gekochte cadeau-abonnementen op het moment van aankoop, niet van de levering. Voor Cadeauabonnementen die niet worden ingewisseld wordt geen restitutie gegeven.

3.8 “Promotiecodes”. Eventuele door ons verstrekte promotiecodes of aanbiedingen mogen niet worden gebruikt in combinatie met enige andere promotiecode of aanbieding. Promotie aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor nieuwe gebruikers van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere gebruikers of proefgebruikers van de Producten worden niet beschouwd als nieuwe gebruikers. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van een promotie, zijn alle promoties of kortingen van toepassing op de eerste periode van het abonnement, en eventuele verlengingen worden in rekening gebracht tegen het niet-gedisconteerde tarief voor het gekochte type abonnement.

3.9 Wij behouden ons het recht voor om live-sessies te annuleren wanneer het minimumaantal deelnemers niet is bereikt. In dit geval zullen wij u zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 dagen voor de geplande sessie op de hoogte stellen. U erkent dat u, onder voorbehoud van terugbetaling door ons van alle betalingen die u met betrekking tot de specifieke sessie hebt ontvangen en voor zover de wet dit toestaat, geen recht of vordering op ons heeft voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit onze annulering.

3.10 Wij behouden ons het recht voor om een abonnement op Producten te accepteren, te annuleren of af te wijzen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als het Product niet beschikbaar is, er een storing of onderbreking van de Website plaats vindt, of het Abonnement in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat u, onder voorbehoud van restitutie van een van u ontvangen betaling en voor zover wettelijk toegestaan, geen recht of vordering op ons heeft voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit onze annulering of afwijzing van een Abonnement voor een Product.

 

 1. Beperkingen op het gebruik

4.1 Door de toegang tot en het gebruik van de Website of App garandeert u en gaat u ermee akkoord dat u:

(a) de Website of App niet zult gebruiken voor enig doel dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Website of App niet zult gebruiken voor enig commercieel doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(c) de Website of App (ten dele of in zijn geheel) op geen enkele wijze zult wijzigen, kopiëren, verzenden, distribueren, reproduceren, in licentie geven, aanpassen;

(d) geen logo, merk, teken of andere eigendomsrecht behorende tot de Website en App zult verbergen, beschadigen, wijzigen of verwijderen;

(e) de Website of App niet zult gebruiken voor enige activiteit die als obsceen, beledigend of lasterlijk kan worden beschouwd;

(f) geen hacking activiteiten zult verrichten of anderszins bewust een virus zult uploaden of anderszins schade toebrengen aan de Website of App of enige informatie die deze bevat;

(g) zich zult onthouden van het uploaden naar de Website van materiaal, dat op welke manier dan ook:

      (i) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en/of

 1. ii)  in strijd is met de wet;

(j) niet in strijd zult handelen met enige andere voorwaarden van de Algemene Voorwaarden of ons Privacybeleid.

 

 1. Technische informatie en beveiliging

5.1 Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de overdracht van gegevens via het internet en/of het mobiele netwerk niet altijd veilig is. Hoewel wij onze uiterste best doen om de Website en de Applicatie te beveiligen, gebeurt het gebruik van en de toegang tot de Website op eigen risico. DAILY MOVES aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, schade of onderbreking van uw computer of mobiele apparaat of anderszins in verband met uw gebruik van de Website.

5.2 Meer in het bijzonder, erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is om afdoende controles en procedures (inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles) uit te voeren om ervoor te zorgen dat welk programma u ook selecteert voor uw gebruik in de website vrij is van virussen van iets anders dat de werking van uw computer of mobiele apparaat kan verstoren of beschadigen.

5.3 Er wordt geen garantie gegeven dat de functies die beschikbaar zijn op de Website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, vrij van virussen of programmeerfouten of interferenties als gevolg van factoren die buiten onze controle vallen.

 

 1. Intellectuele eigendom

6.1 De Website en de App bevat intellectueel eigendom met inbegrip van, maar niet uitsluitend, merken, auteursrechten, designs en vertrouwelijke informatie.

6.2 Alle intellectuele eigendomsrechten in de Website en App behoren tot DAILY MOVES of haar licentiegevers, hierom tenzij wettelijk is toegestaan, zult u zich onthouden:

(a) van het wijzigen, aanpassen, reproduceren, openbaar maken, verveelvoudigen, opslaan, distribueren, verzenden, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of creëren van afgeleide werken van enig deel van de Website of de Applicatie; of/en

(b) van het op de markt brengen van informatie, producten of diensten die afgeleid zijn uit enig onderdeel van de Website of de App, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van DAILY MOVES is vergreken.

 

 1. Beperking van de verantwoordelijkheid

7.1 Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

7.2 Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige beslissingsbasis, zonder voorafgaande raadpleging van nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. De informatie, cursussen en programma’s op de website zijn bedoeld ten behoeve van het algemene publiek en zijn geen medisch advies, noch zijn bedoeld ter vervanging van het advies van een gekwalificeerde zorgverlener.

 

 1. Websites en Apps van derden

8.1 De Website en App bevatten links naar websites en apps die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking, veiligheidsniveaus, inhoud of enig ander aspect van websites en mobiele apps van derden.

8.2 Links naar websites van derden en mobiele apps worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen verband of promotie ten behoeve van deze websites.

8.3 Wij geven geen garanties noch zijn aansprakelijk voor de inhoud of de juistheid van de informatie in gelinkte websites en apps en websites en apps van derden; of voor verlies of schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze websites en mobiele apps van derden, of het vertrouwen op de informatie in deze websites en apps.

8.4 De websites en apps van derden kunnen onderworpen zijn aan hun eigen voorwaarden (inclusief hun privacy beleid), die van toepassing zijn op uw gebruik en verwerving van de eigene producten of diensten. Wij raden u dan ook sterk aan om de voorwaarden van deze partijen te lezen.

8.5 U gaat ermee akkoord DAILY MOVES en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en partners te vrijwaren en bij te staan in verband met mogelijke vorderingen, die door een derde worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of uw schending van een wet of inbreuk op de rechten van een derde partij.

 

 1. Opschorting of beëindiging

9.1 De verplichtingen en aansprakelijkheden die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat  de overeenkomst wordt opgezegd.

9.2 Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website en App naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen, indien wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Wij behouden ons het recht voor om de Website en/of App op elk moment te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en om deze overeenkomst te beëindigen onder de Algemene Voorwaarden.

9.4 U kunt een Maandelijks abonnement te allen tijde beëindigen. De opzegging is van kracht aan het einde van de toepasselijke maandelijkse periode. U kunt de overeenkomst te alle tijd opzeggen door een mail te sturen naar info@dailymoves.nl.

9.5 U kunt een Kwartaal- en Jaarabonnement te allen tijde opzeggen. Opzegging is van kracht aan het einde van de toepasselijke kwartaal- respectievelijk jaarperiode.

9.6 Bij aankoop van een abonnement via de Apple iTunes Store of een andere APP-winkel kunt u uw abonnement in de winkel zelf opzeggen door de automatische verlenging van de app te annuleren. Controleer a.u.b. uw app store voor de specifieke modaliteiten.

 

 1. Privacy

10.1 U erkent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, met name bevattende de informatie die wordt verstrekt wanneer u een Geregistreerde Gebruiker wordt en een Account aanmaakt, door ons wordt verzameld, in overeenstemming met ons Privacy Policy 

 

 1. Algemeen

11.1 Wij behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen, te verwijderen en correcties aan te brengen.

11.2 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Elke vordering van een der partijen zal moeten worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te  Amsterdam.

11.3 Voor meer informatie over het gebruik van de Website en de Applicatie kunt u contact opnemen met info@moovs.nl.

Laatst bijgewerkt op 18 april 2020.

 

 

× Whatsapp Chat